ตำแหน่งงาน: Web Developer

จำนวน: 2 ตำแหน่ง
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25-30 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน: พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ Project Building & Construction รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ E-commerce, E-news, EDM ฯลฯ เป็นต้น นำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้ และวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ประสิทธิผลของการตลาดออนไลน์ ฯลฯ
คุณสมบัติ:

 • มีความสามารถและประสบการณ์ด้าน Online Marketing
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ SEO, SEM
 • มีความรู้ด้าน E-Commerce
 • มีความเข้าใจ Social Media เป็นอย่างดี
 • มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์สถิติเว็บไซต์ และวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งได้
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงาน: Sales Manager: Publication & Website

จำนวน: 2 ตำแหน่ง
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 30-35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน: ดูแลและพัฒนางานขายโฆษณาของสื่อในเครือ Project Building & Construction ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ E-news, EDM ฯลฯ เป็นต้น นำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย และวิเคราะห์การขาย ยอดขาย เพื่อให้การขายโฆษณาในสื่อที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อออนไลน์
 • มีความรู้ในการพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางหรือโอกาสในการขาย
 • สามารถคิดและนำเสนอกลยุทธ์ในการขายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: Content Writer

จำนวน: 2 ตำแหน่ง
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23-30 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน: ผลิตเนื้อหา เขียนข่าว แปลข่าว เขียนบทความ สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ ในเครือ Project Building & Construction ให้มีความน่าสนใจ และมีความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ:

 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ถอดความ
 • มีความสามารถในการเขียนข่าว บทความ สัมภาษณ์แหล่งข่าว
 • สามารถคิดประเด็นข่าว หรือต่อยอดประเด็นข่าวเองได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์งาน ตกแต่งภาพ และทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • มีความรู้เรื่อง HTML ขั้นพื้นฐาน
 • ความสามารถในการใช้งานระบบ CMS (Content Management System)
 • สามารถถ่ายภาพเบื้องต้นได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวหรือบทความ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ