TRC Construction Public Company Limited
ตำแหน่งงาน: วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนน จ.พัทลุง )
จำนวนที่รับสมัคร: 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท): ตามตกลง
รูปแบบงาน: สัญญาจ้าง
รายละเอียดงาน:

– ศึกษารายละเอียดของแบบก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งขอบข่ายของงานตามสายวิชาชีพ และตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานในงานที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งของวิศวกรโครงการ โดยดูแลงานสนามให้ถูกต้องตามแบบและ ข้อกำหนดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
– ควบคุมและรายงาน ด้านกำลังคน เครื่องจักรให้เหมาะสมกับระยะเวลาตามแผนก่อสร้าง พร้อมทั้งดูแลผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติตามสัญญาในแต่ละส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานที่ผู้รับจ้างช่วงทำ (ถ้ามี)
– ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง เมื่อพบข้อขัดแย้ง ให้ดำเนินการแจ้งแก่วิศวกรโครงการ เพื่อประสานงานแจ้งแก่ Engineering Team เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข
– แจ้งปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้างผ่านวิศวกรโครงการ ผู้จัดการก่อสร้าง เพื่อให้ทันต่อกำหนดการก่อสร้างตามแผน
– แจ้งและรายงาน ความก้าวหน้า ของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และเสนอวิธีการเร่งรัด / แก้ไข เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงาน
จัดทำใบบันทึกรายงานประจำวันและวางแผนการทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
– รวบรวมและแจ้งวิศวกรโครงการถึงกิจกรรมก่อสร้างที่จะดำเนินงาน เพื่อให้วิศวกรโครงการจัดทำรายงานขออนุมัติทำงานที่สำคัญกับฝ่ายผู้ควบคุมงานของเจ้าของงานต่อไป (Notification for inspection)
– ควบคุมทีมงานและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดของการทำงานทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย
– ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เพื่อนำไปควบคุมงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
– เข้าร่วมการประชุมสรุปความก้าวหน้าของงาน พร้อมนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Internal meeting) /
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ: ชาย
อายุ(ปี): 23-35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี): 3 – 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
– มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ
– เคยมีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างสะพาน ถนน กรมทางหลวง พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทลุง (เมืองพัทลุง),พัทลุง (ควนขนุน)
วันหยุด: วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:00 น. – 17:00 น.
ข้อมูลติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
TRC Construction Public Company Limited

8, ซ.สุขาภิบาล 5 ซ. 32, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-022-7777 ต่อ 3303 , 3309
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.trc-con.com/th