รู้หรือไม่ การออกแบบภายในโถงต้อนรับอาจส่งผลต่อยอดขายในธุรกิจคอนโดมิเนียมมากกว่าที่คุณคิด เพราะหากมองในแง่ส่วนประสมทางการตลาด โถงต้อนรับของสำนักงานขายคอนโดมิเนียมก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการตัดสินใจซื้อคอนโดของผู้บริโภคที่มากกว่าปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเสียอีก! ด้วยเหตุนี้การศึกษาของ วราภรณ์ ชลธิชานันทน์ จึงเสนอแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของโถงต้อนรับสำนักงานขายคอนโดมิเนียม จากการวิเคราะห์การรับรู้ความซับซ้อนของภาพ (ลวดลายที่ต่อเนื่องกันแบบไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได้) กับองค์ประกอบอย่าง จำนวนโคมไฟแขวน จำนวนลายบนผนัง และระดับความส่องสว่าง

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ายิ่งจำนวนโคมไฟแขวนน้อย จำนวนลายบนผนังน้อย และมีระดับความสว่างมาก ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกสบายตา รู้สึกต้อนรับ และสามารถอยู่ได้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม จำนวนลายบนผนังเป็นองค์ประกอบที่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่สุดจากทุกลักษณะ อย่างไรก็ตามสำหรับห้องที่มีความสว่างน้อย จำนวนของโคมไฟที่น้อยก็ส่งผลต่อความรู้สึกต้อนรับ สามารถอยู่ได้นานเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะเมื่อระดับความส่องสว่างน้อย โคมไฟที่แขวนก็เด่นชัดสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอสำหรับการออกแบบโถงต้อนรับสำนักงานขายจึงคือควรคำนึงถึงองค์ประกอบการตกแต่งภายในอย่างจำนวนลายบนผนังและจำนวนโคมไฟแขวน โดยการออกแบบโคมไฟแขวนควรคำนึงถึงระดับความส่องสว่างภายในห้องด้วย การออกแบบภายในยังไม่ได้มีแค่องค์ประกอบเหล่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พื้น ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องศึกษาและออกแบบเพื่อสร้างความรู้สึกต้อนรับ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย

Sources

  • วราภรณ์ ชลธิชานันทน์. 2558. ผลกระทบของภาพที่มีความซับซ้อนต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร กรณีศึกษา: โถงต้อนรับสำนักงานขายของคอนโดมิเนียม. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 20 No. 1 (2015): January – June 2015 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/38576
Previous articleCIVIL โชว์แผนครึ่งปีหลัง 65 ทำกำไรต่อเนื่อง เร่งประมูลงานรัฐ-เอกชน เหมืองหินเดินหน้าเต็มกำลัง มั่นใจรายได้โตตามเป้า
Next articleเทอร์ราซโซ (Terrazzo) คืออะไร? และทำไมถึงพบได้ทั้งในวังและคาเฟ่