สถาปัตยกรรมที่สำคัญในอดีตตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นภาพสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของไทย ในยุคสมัยต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อแนวความคิดในการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่จะแสดงถึงแหล่งที่ตั้งแห่งความรุ่งเรืองของไทย หรือเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในศตวรรษใหม่ อันแสดงถึงพัฒนาการอันสูงส่งของสถาปัตยกรรมไทย และประเพณีที่สามารถอยู่ร่วมกับความทันสมัยได้อย่างสง่างาม โดยมีพัฒนาการร่วมกันทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยตามแบบอาคารสมัยใหม่ ผสมผสานกับความเหมาะสมของฐานานุศักดิ์อย่างกลมกลืนตามขนบประเพณีของไทย

สัปปายะสภาสถานจึงควรเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติที่จะแสดงถึงลักษณะเนื้อแท้ของความเป็นราชอาณาจักรไทย การออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่จึงต้องสอดรับกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารอันสวยงามติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับความทันสมัย เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองขั้นสูงสุดของการพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยใน  รัชสมัยปัจจุบัน ด้วยวัตถุที่ประสงค์ในการออกแบบให้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจอันจะตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อไป

ความหมายของสัปปายะสภาสถาน

คำว่า สัปปายะ แปลว่า สบาย แต่ในทางธรรม สัปปายะ หมายถึง สถานที่ประกอบแต่กรรมดี   ซึ่งสมัยก่อนหากประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง พระมหากษัตริย์จะสร้างสถานที่ขึ้นเพื่อใช้ในการปลุกขวัญและสร้างกำลังใจ เนื่องจากความเชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตในทางโลกียะจะต้องประกอบกับโลกุตระด้วย กล่าวคือ การนำธรรมะมาใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตทางโลก ซึ่งหากปัจจุบันบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรม ก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูจิตใจของคนในชาติ เสมือนดังเช่นการสถาปนาเขาพระสุเมรุครั้งใหม่ขึ้นในยุครัตนโกสินทร์

ความเป็นมาของสัปปายะสภาสถาน

สืบเนื่องจากตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร    ครั้งแรกจัดขึ้น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมา ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ได้มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหลังใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภาแทน ซึ่งอาคารรัฐสภาปัจจุบันได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 โดยพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้สำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก แต่ปัจจุบันอาคารรัฐสภาและพื้นที่บริเวณรัฐสภามีความคับแคบและไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่มมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจำนวนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อการรองรับ     การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาได้[1]

ต่อมา รัฐสภาได้เช่าอาคารสถานที่ทำงานเพิ่มเติม อาทิเช่น อาคารกษาปณ์ อาคารทิปโก้ และอาคาร   ดีพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่การปฏิบัติงานของข้าราชการที่แยกส่วนกันและปฏิบัติงานพร้อมกันในอาคารหลายแห่ง ทำให้การดำเนินงานของรัฐสภาไม่คล่องตัว อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่าย   นิติบัญญัติ และเป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ ด้วยเหตุนี้รัฐสภาจึงมีความพยายามหาสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ในสมัยที่ นายชัย ชิดชอบ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ได้มีการประชุมหารือเรื่องการพิจารณาหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และที่ประชุมได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คมนาคม และสาธารณูปโภคหลายๆ ด้าน ต่อมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 คณะกรรรมการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้มีมติเห็นชอบว่าพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต แปลงริมน้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่[2]

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 รัฐสภาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต แปลงริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ 119 ไร่ ระหว่างรัฐสภา กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กรมราชองครักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวทุกราย โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภาร่วมเป็นพยาน และเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2553 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้ว[3]

แนวความคิดในการออกแบบสัปปายะสภาสถาน

อาคารรัฐสภาเป็นสถานที่ซึ่งมีบทบาททางการเมืองที่สำคัญ และเป็นหน้าตาของประเทศ จึงควรแสดงถึงความรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ที่เชิดหน้าชูตาของความเป็นไทย โดยผสมผสานกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงดุลยภาพและความก้าวหน้าของระบบรัฐสภาไทย ผ่านงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ตอบสนองตามลักษณะการใช้สอยงานในยุคปัจจุบัน การออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จึงต้องนำรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยมาใช้เป็นหลักการออกแบบ ประกอบกับลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีการอยู่ร่วมกันของคนในหลายระดับ ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้อย่างพอเหมาะ แต่ต้องดำรงถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยไว้

สัปปายะสภาสถานได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตามหลักการสถาปัตยกรรมไทยแบบไตรภูมิตามความเชื่อคติพุทธ โดยให้มีอาคารเครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทยตั้งอยู่ตรงบริเวณกลางอาคาร เพื่อแสดงถึงโอกาสที่จะยกฐานะของรัฐสภาไทยไปสู่ระดับโลก ซึ่งนำไปสู่สันติภาพ และพลิกฟื้นจิตวิญญาณของมนุษย์โลก แต่เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยอาคารมีขนาดใหญ่กว่าสามแสนตารางเมตร การวางผังแม่บท ผังบริเวณและภูมิทัศน์ของอาคารจึงต้องคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับทุกคนและประโยชน์   ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งจัดระบบทางสัญจรที่สั้นและไม่สลับซับซ้อน ซึ่งคำนึงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคนพิการและผู้สูงอายุด้วย[4] นอกจากนี้ แนวคิดการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทย ประกอบกับหลักการออกแบบอาคารสมัยใหม่ที่จะต้องมีความทันสมัย ความคล่องตัว ความเป็นสัดส่วน และความสะดวกสบาย นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องมีความปลอดภัยในระดับสูงเทียบเท่าอาคารชั้นนำในระดับสากล การอนุรักษ์พลังงาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การทำงานด้วย ซึ่งถือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินให้ชาวโลกมาชื่นชมและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยต่อไปนานเท่านาน

วัตถุประสงค์ของการออกแบบสัปปายะสภาสถาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่าบริษัทสงบ 1051 เป็นผู้ชนะ[5] ซึ่งประกอบด้วย

1.  นายธีรพล  นิยม

2.  นายเอนก  เจริญพิริยะเวศ

3.  นายชาตรี  ลดาลลิตสกุล

4.  นายปิยเมศ  ไกรฤกษ์

5.  บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดย นายบุญฤทธิ์  ขอดิลกรัตน์

วัตถุประสงค์ของงานด้านการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ให้ความสำคัญสูงสุด 9 เรื่อง โดยเน้นเรื่องอุดมคติ 5 เรื่อง และเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต 4 เรื่อง[6]โดยเรื่องอุดมคติ[7] พิจารณา ดังต่อไปนี้

อุดมคติเรื่องที่ 1 ชาติ

รัฐสภาต้องสง่างาม แสดงถึงศักดิ์ศรีและมีคุณค่าอย่างไทย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เจริญขึ้นจากรากเหง้าของศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นจะต้องเป็นการสืบสานทั้งศิลปะ วัฒนธรรม คติความเชื่อ และภูมิปัญญาจากอดีตเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบเพื่อให้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคคลภายในชาติ และเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามภายในชาติให้ประจักษ์แก่ทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับอาคารรัฐสภาของทุกประเทศทั่วโลก

อุดมคติเรื่องที่ 2 ศีลธรรม

ปัญหาการแสดงความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองที่แตกต่างกันของคนในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากคุณธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง รัฐสภาจึงเป็นศูนย์รวมแห่งความหวังของประชาชนและสังคมทั่วไป โดยให้อาคารรัฐสภาเป็นสัปปายะของบ้านเมือง กล่าวคือ เป็นสถานที่แห่งปัญญา เป็นศูนย์รวมจิตใจและการมีส่วนร่วมกันของของคนทั้งชาติ รวมทั้งเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหลักของบ้านเมืองในเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และการปกครองโดยธรรม

อุดมคติเรื่องที่ 3 สติปัญญา

รัฐสภาแห่งใหม่จะเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาของบุคคลภายในชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อไป โดยเฉพาะเรื่องความเป็นชาติ เพื่อสืบสานความเป็นไทยไปสู่สังคมโลก และนำพาสติปัญญาของบุคคลภายในชาติไปสู่ความรู้ที่สมดุล ระหว่างความรู้ภายในประเทศและความรู้ภายนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะยกระดับจิตใจของบุคคลภายในชาติให้สูงขึ้น

อุดมคติเรื่องที่ 4 สถาบันพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยมีศูนย์รวมจิตในที่สำคัญสูงสุดที่ทำให้แตกต่างจากชาติอื่น ๆ ในโลก คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงดำรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ ซึ่งการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จึงให้ความสำคัญกับลำดับของพื้นที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบรัฐพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุม ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่สมพระเกียรติโดยอยู่ในสถานที่อันควรและเหมาะสม

อุดมคติเรื่องที่ 5 ประชาชน

อาคารรัฐสภาเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคิดในการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบจึงให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกระดับ เพราะประชาชนอยู่ในฐานะที่สำคัญในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีศักดิ์ศรีในอาคารสถานที่แห่งนี้

ส่วนเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตพิจารณา [8] ดังต่อไปนี้

1. ประโยชน์ใช้สอย

แนวคิดสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นโดยพิจารณาให้ความสำคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาอย่างเท่าเทียมกัน การจัดระบบอาคารคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักจึงสร้างพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเข้าด้วยกัน และมีส่วนอื่นๆ อยู่ข้างนอก

2. อาคารเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

การออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อบูรณาการอาคารขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นอาคารตัวอย่างที่สำคัญของประเทศ โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

3. การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม

การออกแบบวางผังแม่บทได้พิจารณาถึงการให้ความสะดวกแก่ผู้พิการ เด็กและผู้สูงอายุด้วย

4. ระบบรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยจากเพลิงไหม้

การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบได้เตรียมรองรับทุกสถานการณ์และวินาศภัยทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ รวมทั้งการวางระบบผังแม่บท โดยใช้มาตรฐานเทคโนโลยีระดับสูง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์สูงของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบที่สำคัญ

งานสถาปัตยกรรมของสัปปายะสภาสถาน

งานสถาปัตยกรรมของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดโครงการที่กำหนดพื้นที่ใช้สอยโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และอาคารประกอบ จำนวน 424,000[9] ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย [10]’

ส่วนที่  1   ที่ทำการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

 • ที่ทำการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่วนที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่  2   ที่ทำการวุฒิสภา ประกอบด้วย

 • ที่ทำการสมาชิกวุฒิสภา และส่วนที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส่วนที่  3   พื้นที่รัฐสภาส่วนกลาง (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ประกอบด้วย

 • ส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 • ส่วนห้องประชุมคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 • ส่วนห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 • ส่วนห้องสัมมนา
 • ส่วนสโมสรรัฐสภา
 • ส่วนห้องอาหาร
 • ส่วนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
 • ส่วนบริการหน่วยงานภายนอก
 • สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
 • ส่วนโรงพิมพ์รัฐสภา
 • ส่วนอาคารจอดรถรัฐสภา
 • ส่วนงานอาคารสถานที่
 • ส่วนงานรักษาความปลอดภัย
 • ห้องเครื่อง

ส่วนที่  4  งานพื้นที่สิ่งก่อสร้างภายนอกอาคาร ประกอบด้วย

 • ส่วนอาคารสนับสนุนภายนอก
 • ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม และสาธารณูปโภคภายนอก

แนวความคิดการวางผังของของสัปปายะสภาสถานเน้นความโดดเด่น เรียบง่าย และสง่างามของอาคารรัฐสภา งานออกแบบอาคารสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพและสมดุลของสถานที่ทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการเมืองและการปกครองของราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาของไทย

ส่วนรูปแบบและลักษณะการออกแบบตกแต่งภายในอาคารทั่วไปเป็นแบบอาคารสมัยใหม่ที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทย และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย โดยคำนึงถึงระบบการทำงานภายในของรัฐสภาที่ต้องทำงานประสานกันระหว่างสภาทั้งสองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันและ      มีจุดมุ่งหมายรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนรูปแบบและพื้นที่ของห้องประชุมเป็นทรงครึ่งวงกลม และแนวคิดตกแต่งห้องประชุมใช้สัญลักษณ์ “ขวัญ ปราณ จิต” มาเป็นองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม [11]’โดยเสมือนว่าขวัญหรือจิตเป็นของรัฐสภาและของประเทศ และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในห้องประชุมใช้สีทองและสีเงินแสดงถึงความพิสุทธิ์และการใช้สติปัญญาเพื่อประกอบกรรมดี ซึ่งมีห้องประชุม[12] ดังต่อไปนี้

1.  ห้องประชุมพระสุริยัน สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พระสุริยัน เป็นต้นกำเนิดของชีวิตและสรรพสิ่งในโลกและส่องแสงให้พลังแก่มวลมนุษย์ตลอดมา เฉกเช่นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาเพื่อความผาสุก สงบร่มเย็นของประชาชน และประเทศชาติ จึงได้นำสัญลักษณ์มาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของห้องนี้เพื่อแสดงความหมายถึง ความสวัสดี และสติปัญญา เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล อันนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ลักษณะของการสร้างสรรค์ผนังและเพดานเป็นที่ว่างรูปทรงกลม เสมือนกับการประชุมอยู่ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความผ่อนคลายในการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องใช้พลัง สติปัญญา อย่างหนักหน่วงและยาวนาน

2.  ห้องประชุมพระจันทรา สำหรับวุฒิสมาชิก[13]

พระจันทรา เป็นพลังที่ทำให้ชีวิตและสรรพสิ่งในโลกได้ทอแสงให้มวลมนุษย์ดำเนินชีวิตไปในยามค่ำคืนตลอดมา เฉกเช่นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาเพื่อความผาสุก สงบร่มเย็นของประชาชน และประเทศชาติ      จึงได้นำสัญลักษณ์มาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของห้องนี้เพื่อแสดงความหมายถึงพลังที่เยือกเย็น เปรียบเสมือนการทำงานเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป

สัปปายะสภาสถานจึงเปรียบเสมือน “ขวัญ” หรือจิตของประเทศที่เป็นสุดยอดของสถานที่ประกอบกรรมดี เมื่อมีการสร้างสัปปายะสภาสถานในยุครัตนโกสินทร์ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่น้อมนำจิตใจของคนในชาติไปสู่ความมีศีลธรรม ความมีหิริโอตัปปะของ    คนในสังคม อันนำไปสู่ความเป็นกัลยาณมิตรและสงบสันติของประเทศสืบไป

ขอบคุณเนื้อหา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
ผู้เรียบเรียง : ฐะปะนีย์  จุฬารมย์, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : นายจเร พันธุ์เปรื่อง

คลิป:https://www.youtube.com/watch?v=dKnyTTmcjL4

ภาพ : http://www.realist.co.th