Cleaning Maintenance & Management ขอนำเสนอข้อกำหนดทั่วไปของป้าย โคมไฟหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีความสำคัญในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยรวมไปถึงข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งอย่างถูกวิธี

สำหรับข้อกำหนดทั่วไปของป้ายและโคมไฟฉุกเฉินควรมีองค์ประกอบภาพที่ปรากฏบนโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีขนาดและรูปร่างเป็นสัดส่วน โดยตรงกับองค์ประกอบภาพ โดยโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีองค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น หรือ 2 ชิ้น ประกอบร่วมกันให้เป็นไปตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ระบุในรูปเท่านั้น

ซึ่ง โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยป้ายตัวอักษร ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน แต่สามารถใช้เสริมประกอบกับโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินได้ โดยให้ทำเป็นป้ายแยกอิสระออกจากกัน โดยตำแหน่งขององค์ประกอบภาพ ในกรณีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินใช้องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ให้วางองค์ประกอบภาพที่ตำแหน่งศูนย์กลางของป้ายทางออก

กรณีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินใช้องค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น ให้วางองค์ประกอบภาพชิดกันโดยคั่นด้วยช่องแบ่งกลาง โดยให้องค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน หากมีพื้นที่ป้ายเพิ่มเติม โดยพื้นที่ป้ายเพิ่มเติมต้องมีสีเดียวกับสีของฉากหลังขององค์ประกอบภาพ ซึ่งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินใช้องค์ประกอบ 1 ชิ้น ต้องมีพื้นที่ป้ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าพื้นที่องค์ประกอบภาพ โดยโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินใช้องค์ประกอบ 2 ชิ้น ต้องมีพื้นที่ป้ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่รวมขององค์ประกอบภาพ

นอกจากนี้หากมี ขอบป้าย ขอบป้ายต้องเป็นสีขาวโปร่งแสง ที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

1.เป็นขอบต่อเนื่องทั้ง 4 ด้านของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
2.เป็นขอบบนและขอบล่างของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
3.เป็นขอบซ้ายและขอบขวาของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
4.มีขนาดพื้นที่รวมไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินที่ไม่รวมพื้นที่ของขอบป้าย

สำหรับ สีที่ใช้ ควรเป็นสัญลักษณ์ลูกศร และประตูขององค์ประกอบภาพต้องเป็นสีขาว ฉากหลังขององค์ประกอบภาพและพื้นที่เติมของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องเป็นสีเขียว รวมไปถึงองค์ประกอบภาพที่ปรากฏบนโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีขนาด 10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่า และต้องมีขนาดเป็นสัดส่วนโดยตรงที่สมนัยกับองค์ประกอบภาพที่กำหนด ส่วนขนาดของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่ใช้องค์ประกอบภาพตามขนาดที่กำหนดในมาตรฐานนี้เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

4bc4870b a443a505

Previous article‘อาคาร’ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ 9 ประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
Next articleConstruction Quality Management (CQM) : การจัดการคุณภาพการก่อสร้าง
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร