ปัจจุบัน มีประเทศที่ร่วมเกณฑ์การประเมิณอาคารเขียว LEED ในทุกทวีป มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก (ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา ในขั้วโลกใต้) โดยเกณฑ์การประเมิน LEED นี้ นิยมใช้กับกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ และประเทศพัฒนาใหม่ ซึ่ง LEED จะช่วยประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการด้านพลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

สภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐฯ U.S. Green Building Council (USGBC) ผู้กำหนดเกณฑ์รับรองอาคารเขียว หรือ LEED ได้จัดอันดับชาติที่มุ่งผลักดันและพัฒนาด้านอาคารเขียวมากที่สุด 10 ประเทศของโลก (ไม่รวมสหรัฐฯ) เพื่อกระตุ้นให้ชาติอื่นๆ ตะหนักถึงความสำหรัฐของการบริหารจัดการพลังงานในงานก่อสร้างมากขึ้น

ทั้งนี้ ในจำนวน 10 ประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับอาคารเขียวนั้น อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของโลกด้วย ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี การในร่วมรับผิดชอบหรือหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและเดประโยชน์สูงสุด

สำหรับ 10 ประเทศ ที่มีการพัฒนาอาคารเขียวมากที่สุด (คิดเป็นตารางเมตร) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ของอาคารเขียวมากที่สุด และสร้างสรรค์แนวทางเพื่อความยั่งยืนมากที่สุด มีดังนี้ (ชมได้จากภาพ Infographic)

สรุปได้ว่า 10 ชาติผู้นำด้านอาคารเขียว จำนวน 7 ประเทศ อยู่ในกลุ่ม 20 ชาติ ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด (จีน เยอรมนี บราซิล อินเดีย แคนาดา เกาหลีใต้ และตุรกี) และ 6 ประเทศ อยู่ในกลุ่ม 11 ชาติ ที่ปล่อยก๊าซเรือกระจกมากที่สุด (จีน อินเดีย เกาหลีใต้ แคนาดา และบราซิล) อย่างไรก็ดี ชาติเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้น เพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

18602cce

Source and Image via www.usgbc.org
Previous articleท่องไปในเมืองแห่งอนาคตของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town
Next articleพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) และพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) แตกต่างกันอย่างไร?
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม