การส่งเสริมร่วมกันจากการเลือกทำคะแนน (Credit Synergies) คือ การเลือกทำข้อคะแนนที่สามารถส่งผลประโยชน์ต่อข้อคะแนนอื่น ๆ ในลักษณะที่มากกว่าการทำข้อคะแนนแยกกัน ซึ่งในบทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการทำคะแนน และนำเสนอความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันภายในหมวดหมู่ Sustainable Site หลักดังกล่าว อันได้แก่

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้พื้นที่พัฒนาแล้ว การป้องกันการรุกรานธรรมชาติและระบบขนส่งมวลชน

การเลือกใช้พื้นที่พัฒนาแล้วทำการก่อสร้างโครงการเป็นการป้องกันการรุกรานพื้นที่ทางธรรมชาติ รวมถึงป้องกันการขยายตัวของเมือง และความสามารถในการเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งลดการสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อมจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่เสื่อมสภาพ สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และผลประโยชน์จากชุมชน

ในบางประเทศหรือบางรัฐ การฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่เสื่อมสภาพเพื่อก่อสร้างโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นนั้นจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐเป็นเงินในการช่วยเหลือการก่อสร้าง หรือบางครั้งอาจเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นอยู่แล้ว ให้ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดฐานอาคาร และการป้องกันการรุกรานธรรมชาติ

การออกแบบให้ขนาดฐานอาคารเล็กจะเป็นการส่งเสริมการป้องกันการรุกรานธรรมชาติได้ ขนาดฐานอาคารที่เล็กย่อมหมายถึงการมีพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น เมื่อพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้นย่อมเป็นการรบกวนธรรมชาติน้อยลง รวมถึงสามารถลดการสร้างมลพิษจากแสงสว่างของอาคารที่กระจายออกไปสู่บริบทโดยรอบ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างอาคารที่สูงกับอาคารที่ฐานมีขนาดใหญ่ พบว่าอาคารที่มีขนาดสูงอาจจะป้องกันการสร้างมลภาวะทางแสงสว่างได้ง่ายกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่มีฐานอาคารขนาดเล็ก การลดปริมาณน้ำฝนไหลล้น และการลดสภาวะเกาะความร้อน

การเลือกพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ และก่อสร้างอาคารที่ฐานอาคารขนาดเล็ก จะส่งผลดีต่อการลดปริมาณน้ำฝนไหลล้นจากการซึมผ่านพื้นที่เปิดโล่งตามธรรมชาติภายในพื้นที่โครงการ สำหรับหลังคาของโครงการยังสามารถประยุกต์ให้เป็นหลังคาเขียวที่มีการปลูกพืช และออกแบบระบบกักเก็บน้ำเพื่อใช้ภายในอาคารได้ด้วย ซึ่งส่งผลต่อการลดปริมาณน้ำฝนไหลล้น นอกจากนั้นการมีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศยังสามารถช่วยลดสภาวะเกาะความร้อนทำให้การใช้พลังงานลดลงโดยทางอ้อมด้วยเช่นกัน

จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในหมวดหมู่ Sustainable Site จะเห็นได้ว่าการเลือกตัดสินใจกลยุทธ์ในการทำคะแนนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบางกลยุทธ์สามารถส่งผลต่อข้อคะแนนอื่นๆ ต่อไปได้ ทำให้เราสามารถได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าการตัดสินใจที่ขาดความเข้าถึงความสัมพันธ์ของการส่งเสริมกันในแต่ละหัวข้อคะแนน

นิตยสาร Builder Vol.14 Issue December 2014
Image: Perot Museum of Nature and Science
Photography by: James Wilson Photography