Cai Guo-Qiang สร้างสรรค์ศิลปะดอกไม้ไฟ “Sky Ladder” ทอดสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า 500 เมตร

ศิลปินร่วมสมัยชื่อดังชาวจีน Cai Guo-Qiang ผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปะดอกไม้ไฟ สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชม ด้วยผลงานชื่อว่า “Sky...
อาคารสถานที่

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ Facility Management

การบริหารจัดการอาคารสถานที่มีความสำคัญอย่างไร? ถือเป็นการทำงานที่ทดแทนการเข้ามาดูแลอาคารสถานที่ในแบบเดิม ซึ่งได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร (Building Operation and Maintenance)...
มาตรฐานบันไดหนีไฟ

มาตรฐานบันไดหนีไฟตาม พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การสร้างบันไดหรือบันไดหนีไฟในอาคารนั้น ต้องมีมาตรฐานการสร้างบันได ตามพรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนด มิเช่นนั้นหากละเลยอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ในอาคารขนาดใหญ่...

Recent Post

POPULAR