CoolTouch นวัตกรรมสวิตช์อัจฉริยะ รองรับการใช้ชีวิตในแบบ Smart Life

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่คำนึงถึง “ความง่าย และ ความสะดวกสบาย” เป็นอันดับต้นๆ นวัตกรรมของใช้เพื่อบ้านจึงถูกปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนปัจจุบัน...

Architect’17 Product Highlight : ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ Jetter

บริษัท ไทย ไทโย เต็นท์ จำกัด BOOTH NO :...

‘รถขุด’ ฟันเฟืองสำคัญของงานก่อสร้าง

จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลให้ธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มส่วนใหญ่ก็มาจากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การก่อสร้างถนนและสะพานต่าง...

จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ห้องพักด้วย DIALOCK-INTEREL GRMS

“ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ ไดอะล็อค (Dialock)” และ “ระบบจัดการและควบคุมพลังงานในห้องพักโรงแรม  (INTEREL GRMS)” นวัตกรรมล่าสุดของเฮเฟเล่ ที่ตอบโจทย์การจัดการห้องพักโรงแรมอย่างครบวงจร  ทั้งสองระบบผสานการทำงานได้อย่างลงตัวด้วยการสื่อสารกันแบบออนไลน์ไร้สาย...