บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด จัดโครงการประกวด ศิลปะภาพโมเสค มหัศจรรย์แห่งดีไซน์ ” The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015″ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ชิ้น ซึ่งได้มีการตัดสินและคัดเลือกผลงานไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนังประเภทเซรามิก และกระเบื้องดินเผา คุณภาพสูง จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ บุญถาวร แกรนโฮมมาร์ท สยามโกลบอลเฮ้าส์ และร้านค้าวัสดุชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

โดยครั้งนี้ บริษัทเคอร่าไทล์ ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพโมเสค ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะภาพโมเสค มหัศจรรย์แห่งดีไซน์ : The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบวาดภาพ ได้มีเวทีแสดงทักษะความสามารถในการแปลงภาพวาดให้เป็นภาพโมเสค และโชว์ศักยภาพด้านการออกแบบให้ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากกว่า 15 แห่ง และมีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ผลงาน

ผลงานทั้งหมดผ่านการพิจารณาและถูกคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม โดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ปี 2553, คุณเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และอาจารย์สมศักดิ์ เชสว์ธาดาพงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน ทางบริษัทเคอร่าไทล์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ

แบ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทสะท้อนศิลปะความเป็นไทย 2. ประเภทภาพพืชและสัตว์ 3. ประเภทภาพทิวทัศน์ ประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทละ 1 รางวัล และรางวัลชมเชยประเภทละ 5 รางวัล รวมทั้งหมด 24 รางวัล ดังนี้

รางวัลชมเชย ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย โดยมี คุณทวีโชค เลิศเธียรดำรง กรรมการบริหาร บริษัทเคอร่าไทล์ เป็นผู้มอบรางวัล

1. นางสาวธิรดา ธิติรัชนนท์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน “สาดแสง”

11.2

2. นายอังกูร สิงหะผลิน บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “กินรี”

12

3. นางสาวภิญญ์ ประดิษฐ์แท่น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน “Very Thai”

13

4. นายชุติพนธ์ ชนมหาตระกูล นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ชื่อผลงาน “Dawn Of Thailand”

14

5. นางสาววันทนีย์ ศรีสำอาง บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “รำไทย”

รางวัลชมเชย ประเภทภาพพืชและสัตว์ โดยมี คุณวัชราภรณ์ กิจพ่อค้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เคอร่าไทล์ เป็นผู้มอบรางวัล

1. นางสาวรัชตะวัน พัวพรพงษ์ บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “ความสัมพันธ์แห่งชีวิต”

15

2. นางสาวศิลาลัย พัดโบก นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
ชื่อผลงาน “อิสระภาพ”

16.1

3. นายปกรณ์ แย้มวงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผลงาน “เจ้าป่าผู้แข็งแกร่ง”

17

4. นายพิชชากร เลิศเรืองปัญญาวุฒิ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผลงาน “ห่วงโซ่อาหาร”

18

5. นายบำรุง อิศรกุล บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “Garden”

19

รางวัลชมเชย ประเภทภาพทิวทัศน์ โดยมี คุณสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

1. นางสาวปาริศา สิทธิผกาผล นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผลงาน “SEASIDE TOWN”

110

2. นางสาวสุภาภร ศรีจันทร์ บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “Under The Sea”

111

3. นายคมน์ เทพปรีชาสกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผลงาน “บัวสี่เหล่า”

112

4. นายพสุ ชูทัย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน “ภูกระดึงสีสรรค์”

113ตัวแทนรับรางวัล

5. นางสาวศิริรัตน์ ภูวงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผลงาน “ใต้สมุทร”

114 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมี อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย
นายชัยภัฏ อินทะเตชะ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผลงาน “กาลครั้งหนึ่ง”

115

ประเภทภาพพืชและสัตว์
นางสาววัชรากร บรรลุสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผลงาน “ไก่ตื่นเช้า”

116

ประเภทภาพทิวทัศน์
นางสาวอาภานันท์ ไกวัลกุล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน “ความคงอยู่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป”

117

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมี อาจารย์ ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2553 เป็นผู้มอบรางวัล

ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย
นางสาวกัญญาณัฐ กันตาโพธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน “Land Of Amazing ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์”

118

ประเภทภาพพืชและสัตว์
นายสุรเอก ทองเพชร บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน “สมดุลแห่งธรรมชาติ”

119 ประเภทภาพทิวทัศน์
นายไชยภัทร ศรีสิริภิญโญ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ชื่อผลงาน “Whisper From City”

120

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมี คุณบวรศักดิ์ ศุภทนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัดเป็นผู้มอบรางวัล

ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย
นางสาวสิรินทร์ อุ่นมณี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน “สุวรรณหงส์ ทรงพู่ห้อย”

121.2ตัวแทนรับรางวัล

ประเภทภาพพืชและสัตว์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผลงาน “Queen Peacock”

122
ประเภทภาพทิวทัศน์
นางสาวสมัชญา อัศวกิจรุ่งเรือง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผลงาน “Elegant Temple”

123

ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล 

P4063957

ผลงาน “สุวรรณหงส์ ทรงพู่ห้อย” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย 

P4063963

 “Land of Amazing ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย

P4063956 ผลงาน “กาลครั้งหนึ่ง” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทภา
พสะท้อนศิลปะความเป็นไทย

P4064005

ผลงาน “Elegant Temple” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทภาพทิวทัศน์

P4063953ผลงาน “Whisper From City รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทภาพทิวทัศน์

3

“ความคงอยู่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทภาพทิวทัศน์ 

P4063938 ผลงาน “Queen Peacock” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทภาพพืชและสัตว์

P4063942

ผลงาน “ไก่ตื่นเช้า”  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทภาพพืชและสัตว์

P4063948ผลงาน “สมดุลแห่งธรรมชาติ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทภาพพืชและสัตว์


Previous article‘พิมพิศา จิราธิวัฒน์’ ดีไซเนอร์เจนฯใหม่ ตัวแทนถ่ายทอดงานสถาปนิก’59 สู่คนทั้งประเทศ
Next article‘Casa el Maqui’ บ้านหลังนี้ ปกป้องระบบนิเวศ
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม