สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์ว่าจ้าง พัฒนาแบบและก่อสร้างนิทรรศการใน งานสถาปนิก’60