สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ออกประกาศ ที่ 0046/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แจ้งสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการควบคุมแรงงานก่อสร้างในแคมป์ โดยจำกัดการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือให้มีการติดต่อน้อยที่สุด
  2. การจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณเขตก่อสร้างและที่พักคนงาน
  3. การดูแลและบริหารจัดการเขตก่อสร้างและที่พักคนงาน โดยกำหนดแบ่งพื้นที่ Quarantine เพื่อรับรองการกักตัวกรณีตรวจพบบุคลากร/แรงงานก่อสร้างเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและจะต้องจัดให้มีพื้นที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคแยกออกจากส่วนรวม

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัด “ศูนย์สมาคมก่อสร้างร่วมต้านโควิด” เพื่อเป็นหน่วยงานกลางประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความต้องการตรวจค้นหาเชิงรุก รวมทั้งการจัดหาวัคซีน และความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งสามารถประสานมายังสมาคมฯ ได้ผ่านทาง LINE Official Account: @tca_thaicontractor (มี@) หรือโทร. 0-2251-4471-3

Previous articleสุดยอดไอเดีย ‘Cocoon’ วัสดุปลูกต้นไม้
จากกระดาษรีไซเคิล ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
Next articleอาคารปฏิบัติธรรม ‘วัดป่าวชิรบรรพต’ ที่ถ่ายทอดการนับจังหวะของบทสวด ผ่านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
Content Writer ผู้คลั่งไคล้การเสพหนัง, แคมป์ปิ้ง และอ่านหนังสือ ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง จึงเข้าสู่วงการสถาปัตยกรรมเพื่อศึกษาและค้นหาแรงบันดาลใจ