เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!! สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักออกแบบทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (TGDA2017) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559

รายละเอียดการประกวด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 Thailand Green Design Awards 2017 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัล

1. รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving)
2. รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for resources efficiency)
3. รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for life enhancement)
4. รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for aging society)

กลุ่มผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ/บริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (30 คะแนน)
2. ความสวยงาม ความประณีต (20 คะแนน)
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (20 คะแนน)
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล

กำหนดการสำคัญ กรกฎาคม 2559 เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2559 ปิดรับสมัคร (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและผลงาน) ธันวาคม 2559 คณะกรรมการดำเนินการตัดสิน มกราคม 2560 ประกาศผลการตัดสิน กุมภาพันธ์ 2560 พิธีมอบรางวัล กุมภาพันธ์ 2560 จัดแสดงผลงาน *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเข้าร่วมประกวด

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เช่น รูปภาพผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ไฟล์นำเสนอผลงาน โมเดลผลงาน ชิ้นผลงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งใบสมัคร สำเนาหลักฐาน เอกสารอื่นๆ และตัวอย่างผลงาน มาตามช่องทางดังนี้
1) อีเมล ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected]
2) ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์ จ่าหน้า “ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA2017” ผู้รับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3) ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th
4) ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 207 อีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 207 (คุณจันทร์เพ็ญ กรอบทอง) อีเมล: [email protected] Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand เว็บไซต์: www.tgda.ku.ac.th Line ID: tgda