บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : Mc Group ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc  Smart2 ประจำปี 2559” ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร


กติกาการเข้าร่วมโครงการ

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Fashion Lifestyle และ Living Lifestyle
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้
2. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมประกวดเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มได้เพียง ประเภทเดียวเท่านั้น
3. ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนดไว้
4. ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
1. การออกแบบ (Design)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3. ประโยชน์ใช้สอย (Utility)
4. ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ (Business Potentiality)
5. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendliness)

กำหนดการ
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2559 ส่งแบบร่างผลงาน (Sketch Design)

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mcjeans.com
2. แบบร่าง (Sketch Design) ลงในกระดาษขนาด A3

ที่อยู่สำหรับส่งผลงานเข้าประกวด

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
(กรุณาระบุหน้าซองว่า โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2)

ติดต่อสอบถาม

  • วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. โทรศัพท์ 02 1179999 ต่อหมายเลขภายใน
    • หมายเลขภายใน 3214 คุณทศพร เต็กอวยพร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
    • หมายเลขภายใน 3919 คุณชลดา รักนา เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
  • Website: www.mcjeans.com
  • อีเมล์: [email protected]
  • Facebook: www.facebook.com/mcjeans

หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://contestwar.com/contest/12752