สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างงานออกแบบระบบเรขศิลป์ และสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถาปนิก’60 ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling เพื่อนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวความคิดของการจัดงานมากที่สุด จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสนองานฯ

โดยมีกำหนดการประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ถ.พระราม 9  ซอย 17) โดยกำหนดยื่นซองเสนองานและนำเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 (เฉพาะผู้ที่เข้ารับฟังการชี้แจงฯ เท่านั้น)

สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดฯ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.asa.or.th/th/node/148605