สถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคม เข้าร่วมอบรม BIM ภาคปฏิบัติ โปรแกรม Autodesk Revit 2017 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

วันจันทร์ที่ 28 – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (3 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบตอบรับลงทะเบียน: asa.or.th