สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างแบบผู้รู้จริงจากสถาบันสถาปนิกสยาม ในหัวข้อ ‘ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง’ ครั้งที่ 5-59

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 ช-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบตอบรับลงทะเบียน: asa.or.th