การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี 
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา  
การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น


หัวข้ออบรม:

  • ภาษีอสังหา อากรตามประมวลรัษฎากร
    หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษีอสังหา
  • การวางแผนภาษีอากรอสังหา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน
  • เทคนิคการบริหารจัดการการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
  • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน
  • การรับรู้รายได้และรายจ่าย และการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

RE: 151 การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 35 วันพฤหัสบดีที่ 10 – ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 – 17:00 น ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
ศิษย์เก่าลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถพักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่