เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบ ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ภาษี รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะผู้จัดโครงการอบรมโดย ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ จึงได้จัดอบรม “Basic Business Skill for Architects” ขึ้นในรูปแบบที่มาจากทั้งประสบการณ์ของผู้สอน การศึกษาปัญหาของการประกอบธุรกิจวิชาชีพสถาปนิกในปัจจุบัน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการตั้งคำถาม แบ่งปันปัญหาจากประสบการณ์ทำงาน โดยผู้สอนจะให้แนะนำในการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการบริหารด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต

เนื่องด้วยการบริหารองค์กรเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาชีพใด แม้กระทั่งวิชาชีพสถาปนิกเอง ที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การออกแบบ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ทำงานในวิชาชีพสถาปนิกและธุรกิจด้านการออกแบบมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี พบว่า วงการสถาปนิกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจออกแบบขนาดเล็กก็ดี หรือสถาปนิกอิสระก็ดี ต่างก็ประสบกับปัญหาเรื่องขาดทักษะการทำธุรกิจ นำมาซึ่งปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจขาดทุน การไม่สามารถบริหารค่าใช้จ่ายโครงการหรือค่าใช้จ่ายองค์กรได้ การไม่ทราบว่าต้นทุนอะไรบ้างที่ต้องเสียไปในการทำงาน การคิดค่าบริการวิชาชีพควรคำนึงถึงอะไรบ้าง การเจรจาต่อรองกับลูกค้า หลักการทำสัญญาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการเริ่มต้นเป็นผู้กระกอบการด้านการออกแบบด้วยตนเอง เป็นต้น โดยการดำเนินการธุรกิจให้อยู่รอดไปจนกระทั้งประสบความสำเร็จนั้น สถาปนิกควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะทางธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งมีหลายเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. สถาปนิกอิสระ (Freelance) สถาปนิกที่เป็นผู้บริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมได้มีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการต้นทุน

2. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการบริหารองค์กรและการคิดค่าบริการวิชาชีพในวงการสถาปัตยกรรม

กลุ่มเป้าหมาย: สถาปนิกอิสระ, สถาปนิกที่เป็นผู้บริหารองค์กร, เจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม

จำนวนผู้เรียนในการอบรมหนึ่งครั้ง: 30 คน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม: 9800 บาท

สถานที่: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

เนื้อหาการอบรม

  • 7 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Welcome and introductions, Finance and Concept of Money
  • 9 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Risk Control: Before taking the project, Cost of Firms 1
  • 14 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Cost of Firms 2 & Workshop
  • 16 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Fee Development & Workshop
  • 21 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Fee Development & Workshop
  • 23 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Finance Projection & Workshop
  • 28 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Proposal & Contract, Negotiation, Dispute, Workshop Project Tracking
  • 30 มีนาคม 2017 (18:00-21:00 น.) – Position of Influences+business model, Marketing, Workshop Project Tracking
  • 3 เมษายน 2017 (18:00-21:00 น.) – Leadership in Architectural firm, Case Studies from Architects, Workshop Project Tracking
  • 5 เมษายน 2017 (18:00-21:00 น.) – Final Class

*** ราคานี้รวมอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่ม ***
*** ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ประกอบการอบรม ***

รายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง คลิก