• การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี
 • การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา
 • การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม

 • ภาษีอสังหา อากรตามประมวลรัษฎากร
  หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษีอสังหา
 • การวางแผนภาษีอากรอสังหา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน
 • เทคนิคการบริหารจัดการการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
 • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน
 • การรับรู้รายได้และรายจ่าย และการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

RE:151 การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 33 วันพฤหัสบดีที่ 21 – ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่