หัวข้ออบรม

วันที่ 1

  • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ 10 อันดับขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย
  • แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
  • การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
  • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
  • ขั้นตอนการขาย การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ กลยุทธ์การตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ของผู้ซื้อเพื่อสร้างการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ซื้อ
  • ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง
  • การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ

วันที่ 2

  • กฎหมายสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/พรบ.เกี่ยวกับนายหน้า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
  • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
  • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร

วันที่ 3 

  • กลยุทธ์และศิลปะในการเจรจาต่อรองอย่างสัมฤทธิ์ผล
  • ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง สัญญาณบ่งชี้ในการปิดการขาย
  • แนวทางการเจรจาต่อรองเชิงลึก
  • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
  • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
  • จรรยาบรรณทางวิชาชีพนายหน้าและสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม

RE 131: หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 30
วันจันทร์ที่ 27 – พุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่