กลุ่มผู้ค้า:จากรายได้ของผู้ค้าทั้งหมด เป็นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิม 80% (ประมาณ 15,000 ราย) ส่วนที่เหลือเป็นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ซึ่งมี ผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ 10 ราย ในจำนวนนี้เป็นรายใหญ่ 5 ราย

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิม (traditional trade) หมายถึงร้านค้าที่เน้นจำหน่าย วัสดุก่อสร้างพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้าภายในพื้นที่และบริเวณ ใกล้เคียง (อาทิ ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์) แต่หากเป็นร้านค้าขนาด ใหญ่ก็มีวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านให้เลือกหลากหลาย และโดยส่วนมากยังรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบเงินเชื่อ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิมแบ่งออกเป็น ร้านค้าปลีก (ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็ก) และร้านค้าส่งซึ่งมักเป็น ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของแต่ละจังหวัด มีความได้เปรียบ จากการมีค่าสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (modern trade) หมายถึงร้านค้าที่จำหน่าย วัสดุก่อสร้างหลากหลายอย่างครบวงจรในแห่งเดียว (one-stop shopping) มี สินค้าตั้งแต่วัสดุก่อสร้างพื้นฐานจนถึงเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน มีระบบ การบริหารจัดการทันสมัยและบริการหลังการขายที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค ยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก ผู้ประกอบการส่วนมากจึงเป็นรายใหญ่ จ าหน่าย ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง ระยะหลังเริ่มมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างจังหวัด (เช่น ในอุบลราชธานี) เข้าสู่ตลาดมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : Source: Bloomberg, BOL, compiled by Krungsri Research