เชิญร่วมเสวนาโต๊ะกลม 

107

เชิญร่วมเสวนาโต๊ะกลม
เส้นทางสายโพธิ์: ถนนแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30
ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่