โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดรับผลงานจากบุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรืออินโดนีเซีย ไม่จำกัดอายุ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ (www.mfa.go.th) เว็บไซต์กรมเอเชียตะวันออก (www.eastasiawatch.in.th) และเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (www.kemlu.go.id/bangkok)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงจาการ์ตา จำนวน ๒ ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงจาการ์ตา จำนวน ๑ ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ได้ทาง [email protected] ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดูเอกสารการสมัครโดยการดาวน์โหลดจาก https://bit.ly/2rxw3yX