จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงขาดแคลนในบางพื้นที่

บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการครบวงจรด้านระบบ Waterproof System & Urban Landscape เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษา รวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมระดมพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมทำหน้ากาก Face Shield พร้อมข้อความให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่รับมือกับปัญหาการแพร่ระบาด เพื่อส่งมอบกำลังใจและความปลอดภัย ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านคุณอนันต์ธรณ์ ประสิทธิสกุล Managing Director บ. ดีวันซิสเต็ม จำกัด กล่าวว่า ” วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เราให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด อันเป็นรากฐานแนวคิดทางธุรกิจที่ยึดถือกันมา เราเน้นสร้างคุณค่าในมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการให้คุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ล่าสุดได้จัดตั้งโครงการ “GREY TO GREEN 2020” เป็นปีแรก เพื่อระดมพันธมิตรทางธุรกิจแวดวง Landscape System รวมทั้งสื่อมวลชน จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่อาคารสีเขียว ลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ

คุณจุฑามาศ ศยามล Marketing Director บ. ดีวันซิสเต็ม จำกัด เสริมอีกว่า ” ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานการณ์โควิด รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรถึงการดูแลตัวเอง การสังเกตอาการ และเทคนิคด้านสุขอนามัย และส่งเสริมการทำงานตามหลัก Social Distancing โดยตลอด ซึ่งการระดมพนักงานจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจด้านสังคมแก่พนักงาน พร้อมกับเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์”

โดยล่าสุด ตัวแทนบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบหน้ากาก Face Shield แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พร้อมข้อความให้กำลังใจ อันเป็นการส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และขอร่วมเคียงข้างเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน