บริษัท บางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ดังนี้

  1. การเข้า-ออกพื้นที่บริษัท พนักงาน ผู้ติดต่อ และซัพพลายเออร์ ต้องปฏิบัติดังนี้

– วัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศา (หากสูงเกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้เข้าไม่ว่ากรณีใด ๆ )

– สวมใส่หน้ากากอนามัย

– ใช้เจลล้างมือ

  1. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในบริษัทฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง ตามจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน
  2. ขอความร่วมมือพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ตามจุดที่เตรียมไว้
  3. ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน ให้สังเกตอาการของผู้ใต้บังคับบัญชา
  4. ขอความร่วมมือพนักงาน งด หรือยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศ และงดใช้บริการสนามบินภายในประเทศ
  5. ขอความร่วมมือให้พนักงานใช้ภาชนะส่วนตัวสำหรับดื่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานทุกท่านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวอย่างทั่วถึง

💚ด้วยความปรารถนาดีจาก NANO💚

💚”NANO ELECTRIC PRODUCT ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง”💚