วันนี้ (25 มิ.ย.63) นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (อขร.) กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับรูปแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ในโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมนังคสิลา อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ว่า ขร. ได้จัดการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามและทรงคุณค่าของพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1.มอบหมายให้ ร.ฟ.ท. รับความเห็นของผู้แทนกรมศิลปกรไปนำเสนอรูปแบบสถานี พร้อมทั้งนำส่งรูปแบบสถานีอยุธยาให้กรมศิลปกร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของกรมศิลปากรพิจารณา และให้สำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการฯ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสถานีต่อไป  เนื่องจากอาคารสถานีที่จะก่อสร้างใหม่ แม้จะอนุรักษ์อาคารสถานีเดิม แต่เป็นลักษณะการสร้างล้อมรอบอาคารเดิมซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานประเภทหนึ่ง

2.ที่ประชุมเห็นพ้องกันให้คงที่สร้าง และขนาดความสูงของสถานีตามรูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณเดิม แต่ให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานที่จะก่อสร้าง และ บริเวณท่าน้ำหน้าสถานีรถไฟ เพื่อบริหารจัดการการก่อสร้างแนวอนุรักษ์

3.ที่ประชุมเห็นพ้องในการปรับปรุงหน้าสถานีตั้งแต่แนวท่าน้ำให้มีลักษณะสวนทางโบราณคดีและให้มีที่จอดรถเท่าที่จำเป็น โดยให้จอดรถบริเวณด้านหลังสถานีแทน

4.ที่ประชุมเห็นถึงข้อจำกัดการขยายถนน 3053 ว่า อาจกระทบต่อโบราณสถาน

5.ที่ประชุมรับทราบแนวทางการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ที่ สนข อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้อยู่คนละส่วนกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และควรหารือกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดต่อไป