กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ) อีกด้วยคุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ ไร่อ้อย ปลูกผัก ทำนา และมีแหล่งอุตสาหกรรม
ด้านโรงงานน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดย ทช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัด จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะการก่อสร้างผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ 0+000 – 7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และ ช่วง กม.ที่ 17+650 – 22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 95 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564