กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีคุณไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้ มีคุณโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น 9 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา  ทช. และ วสท. มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรมให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลาง และในระดับท้องถิ่น โดยจะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) สนับสนุนวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านงานก่อสร้าง งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

สำหรับการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือหน่วยงานทั้งสองจะตั้งคณะกรรมการร่วม และ/หรือ คณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญในการยกระดับวิศวกรรมงานทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยที่ยั่งยืนตามระบบสากล หรือ Road Safety Audit System ทั้ง 2 หน่วยงานจึงเร่งผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศสู่ที่ยั่งยืนต่อไป