สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ปี 2563 โชว์ผลงานออกแบบจากการถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย ราชบุรี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย และราชบุรี

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2563 ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในแต่ละจังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์ 4 DNA อีกทั้งยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน