กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ตอน แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.92 – กม.121 ระยะทางยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 202 สายชัยภูมิ – เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก – ตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมียานพาหนะของผู้ใช้ทางสายนี้เป็นจำนวนมากและมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด การเดินทางของผู้ใช้เส้นทางล่าช้า และบางครั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กรมทางหลวงจึงได้ปรับปรุงทางหลวงช่วงดังกล่าวเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างให้ดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อรองรับปริมาณจราจรในปัจจุบัน  ลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้างขยายเส้นทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางจราจรไปกลับด้วยเกาะกลางถนนแบบเกาะยก และแบบกดต่ำเป็นร่อง ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ข้างละ 2 ช่อง ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม  11 เมตร เป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งบประมาณ 1,066,956,253 บาท

โครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการจราจรติดขัดบนทางหลวง 202 ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)