กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝั่งพระนคร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วคุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี    พ.ศ. 2549 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2549 เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธาน และหน่วยงานราชการในสังกัด  เป็นกรรมการ มี 19 หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มาให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน อาทิ บริการรับเรื่องส่งต่อเส้นทางเดินรถไฟ บริการรับเรื่องส่งต่อเรือโดยสาร บริการรับเรื่องส่งต่อด้านรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการรับเรื่องส่งต่อด้านสายการบิน บริการรับเรื่องส่งต่อเดินรถ บขส. บริการแนะนำเส้นทาง บริการตู้เติมบัตรทางด่วน Easy Pass ชำระบิลค่าน้ำค่าไฟฟ้า บริการตู้รับชำระภาษีรถประจำปี บริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง สิทธิการรักษา ประกันสังคม บริการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ บริการเปลี่ยนรูปแบบใบขับขี่ กรณีชำรุดเสียหาย บริการตรวจสอบสภาพจราจร บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม เป็นต้น

เนื่องจากอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ให้บริการประชาชนในอดีตมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประสบปัญหาสถานที่คับแคบ จากประชาชนที่มารับบริการมีจำนวนมาก และในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ให้บริการ กรมทางหลวงชนบท จึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารใหม่ ซึ่งมีขนาด 3 เท่าของพื้นที่เดิม พร้อมทั้งยกระดับตัวอาคารให้สูงขึ้น โดยอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น เปิดให้บริการกับประชาชน ระหว่าง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ ทช.ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโดยรอบ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ นั่งเล่น พักผ่อน  หย่อนใจ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงมีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ จนถึงเวลา 18.00 น. อีกด้วยปัจจุบันศูนย์บริการฯดังกล่าว ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -212-5644 – 45