กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 319 สาย ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 ระหว่าง กม.3 – กม.10 ระยะทางยาวประมาณ 6.7 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แล้วเสร็จ โดยเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักเชื่อมโยงตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็นสายทางที่มีความสำคัญเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือในพื้นที่ ชายฝั่งภาคตะวันออก เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงต้องดำเนินการปรับปรุงขยายทางหลวงสายดังกล่าวโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ตอน เหลืออีก 2 ตอน ระยะทาง 11.8 กิโลเมตร ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้างตามแนวทางหลวงเดิม ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร  รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งบประมาณ 299,862,000 บาท

โดยโครงการนี้จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมไปยังภาคะวันออก จึงเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เข้ากับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)