ครม.อนุมัติงบกลาง 568 ล้านบาท จ่ายค่าเวนคืนที่ดินฯ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ขณะที่วงเงินเวนคืนทั้งโครงการแตะ 5.7 พันล้าน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา จากการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบ 2564 วงเงิน 568 ล้านบาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินอู่ตะเภา

สำหรับวงเงินที่ ครม.อนุมัติในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับทราบการขยายกรอบวงเงินค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯ จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งเป็นไม่เกิน 5,740 ล้านบาท จากเดิม 3,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,170 ล้านบาท

Credit photo by www.hsr3airports.or.th/overview/route/

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์เดิม  ช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ส่วนต่อขยาย ช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถึงพญาไท จำนวน 10 สถานี และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ ฯ ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 5 สถานี รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา แบบไร้รอยต่อ  โดยให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินกิจการ และบำรุงรักษา รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ค่าโดยสารและปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการทั้งหมด คาดว่าในปีที่เปิดให้บริการ จะมีผู้โดยสารประมาณ 1.47 แสนคนต่อวัน

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างงานระหว่างการก่อสร้าง 1.6 หมื่นอัตรา เกิดการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกว่า 1 แสนอัตราในช่วง 5 ปี ทำให้เกิดการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศ และเพิ่มมูลค่าการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรัศมี 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางรถไฟ ส่วนความคืบหน้าของโครงการ รฟท. จะส่งมอบพื้นที่โครงการช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เอกชนคู่สัญญาภายในวันที่ 24 ตุลาคมนี้

Source

posttoday