16 มิถุนายน 2565, กรุงเทพฯ – ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) เปิดเผยว่า FutureTales Lab by MQDC ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ร่วมสร้างจินตภาพเมือง สู่อนาคตการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Imagine Our Future Habitat : Greater City for the Next Generation)ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนและนักศึกษาที่มีความสนใจด้านอนาคตศึกษาและการออกแบบเมืองเพื่อคนทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ภายใต้การคำนึกถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกจริงและโลกเสมือนในอีก 10 ปี และได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต เพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างอนาคตศึกษาและการออกแบบที่อยู่อาศัย และเผยแพร่แนวคิดและต่อยอดความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคการศึกษา

 

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ “การจัดอบรมที่ถูกออกแบบภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และประเทศไทย  เพื่อผลิตบุคลากรสมรรถนะสูงและ เพิ่มศักยภาพใน  การแข่งขัน พัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการจัดอบรมเชิงปฎิบัตการนี้ ยังนำไปสู่ความเข้าใจในด้านต่างๆที่จำเป็น และมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักในเรื่อง well-being ในที่อยู่อาศัยของคนไทยในอนาคตอีกด้วย ทั้งยังแสดงถึงศักยภาพของความร่วมมือระหว่างสององค์กร ที่มีการมองอนาคต (Future Foresight) ที่ถูกออกแบบได้โดยคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญ”

 

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการประกาศความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตรภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการตอกย้ำในการสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายของการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่มทั้งโลกจริงและโลกเสมือน รวมถึงเตรียมความพร้อมกับเยาวชนที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ให้เข้าใจถึงแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ได้เข้ามาช่วยเพิ่มทักษะด้านอนาคตศึกษาให้สามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตที่เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย ตลอดจนสังคมโลกต่อไปในอนาคต

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“ความตั้งใจที่จัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการปลุกความคิดเปิดมุมมองให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำแห่งอนาคต โดยเป็นการร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษา ให้มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และแนวคิดที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญหลายด้านในครั้งนี้ จะสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นความสำคัญของการสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตผ่านมุมมองของคนเจเนอเรชันใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ องค์กรและภาคธุรกิจ จนไปถึงภาคการศึกษาควรให้ความสำคัญและสนับสนุนเด็กเจนนี้ ให้มีทักษะที่จำเป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้การคำนึงถึงอนาคต จากการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อนาคตศึกษา (Foresight Tools) เพื่อฉายภาพการพัฒนาเมืองในอนาคต ตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาและออกแบบเมืองในโลกเสมือนเมตาเวิร์ส เพื่อดึงทั้งโลกจริงและโลกเสมือนเข้ามาใกล้กัน ที่จะไม่ทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำขึ้น และจากงานอบรมดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่งานสัมมนา (Forum) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอแนวคิดของการออกแบบเมืองในอนาคตที่ดีร่วมกัน” ดร.การดี กล่าว


 

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชน ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน

นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ตั้งอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

 

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

ข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างสำหรับนักวิจัย พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่ www.futuretaleslab.com

 

Previous articleจัสโค รุกหน้าต่อเนื่อง ตอบรับการทำงานแบบไฮบริดที่เพิ่มสูงขึ้น เปิดตัวโคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งใหม่ ณ สีลมเอจ
Next article2 สิ่งที่คุณจะพบเสมอใน Co-working Space ที่ดี