“คิงส์เมนฯ” ชูทำธุรกิจบนความยั่งยืน นำนวัตกรรมร่วมสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

23

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ผู้นำด้านงานออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า งานกิจกรรม งานตกแต่งภายใน และบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร ชูธงพัฒนาธุรกิจบนความยั่งยืน นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่นสร้างโลกสีเขียว

ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแล ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรและพันธมิตร

“สิ่งหนึ่งที่การันตีว่าคิงส์เมนฯ จริงจังกับเรื่องนี้ คือ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2018 หรือ The 2018 UFI Sustainable Development Award จาก UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก”

“คิงส์เมนฯ เป็นบริษัทเดียวในเอเซีย และเป็น 1 ใน 5 รายของโลกร่วมกับหน่วยงานจากยุโรปและอเมริกาที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพระดับสากล โดยในปีนี้เราก็จะเข้าร่วมประกวดอีกเช่นกัน”

ทั้งนี้ บริษัทได้ประยุกต์ใช้หลัก 3’Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce), ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) เริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานที่มีการจัดการเรื่องตารางเวลาและแผนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินเวลา รวมทั้งการจัดการด้านการจัดส่งสินค้า และการควบคุมการจัดส่ง เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

พร้อมทั้งยึดหลักการนำกลับมาใช้ใหม่ และหาแนวทางในการใช้วัสดุหรือทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดการเผาไหม้ และลดอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมของงานแสดงสินค้า งานตกแต่งภายใน และงานก่อสร้าง ยึดหลักการทำงานแบบ Waste Management & Awareness โดยจัดการแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และแนะนำให้ผู้จัดงานเปลี่ยนรูปแบบของ การตกแต่ง ให้เลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืนอย่างโครงสร้างอลูมิเนียม และอุปกรณ์ไฟ LED ที่ประหยัดพลังงาน หรือทำให้เป็นกิจกรรมการตลาดที่ยั่งยืน (Sustainable Marketing Events)

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น QR Code สำหรับการลงทะเบียน เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมทั้งนำวัสดุที่เหลือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้หนังสือ เพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานท้องถิ่น

“การดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการลดลงประมาณ 15% อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก และความรู้สึกที่ดีให้แก่พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในสังคมอีกด้วย”