นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมิน คาร์บอนฟุต พริ้นท์ ขององค์กรในภาคบริการ ภายใต้โครงการ “ขยายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 3 ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร ให้นำไปสู่องค์กรนำร่องในด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โฮมโปร สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้