ภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโชว์รูมพรมไทปิง จังหวัดภูเก็ต แห่งแรกอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ อาทิ ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล, นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ และ คหบดีชาวภูเก็ต อาทิ เยาวลักษณ์ หงส์หยก, ดร.กฤษฎา ตันสกุล, ดร.ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ โชว์รูมพรมไทปิง จ.ภูเก็ต