นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย บลจ.กรุงไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุน มูลค่า 250 ล้านบาท เมื่อเร็ว ๆ นี้