สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง งานที่ปรึกษาให้บริการงานประชาสัมพันธ์ และจัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานสถาปนิก’60 ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและนิทรรศการ การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก และสังคม ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯ ที่มีต่อสาธารณชน  

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสนองานฯ โดยมีกำหนดการประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ถ.พระราม 9 ซอย 17) โดยกำหนดยื่นซองเสนองานและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 (เฉพาะผู้ที่เข้ารับฟังการชี้แจงฯ เท่านั้น)

สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดฯเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.asa.or.th/th/node/148604