สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างงานอำนวยการ และประสานงานการจัดนิทรรศการและการประชุม งานสถาปนิก’60 ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling เพื่อดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่วนต่าง ๆ โดยมีความประสงค์จ้างงาน ผู้มีความชำนาญและประกอบธุรกิจบริการด้านการประสานงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสนองานฯ โดยมีกำหนดปิดรับการยื่นซองเสนองาน ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
เวลา 17.00 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ถ.พระราม 9 ซอย 17)

สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดฯ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.asa.or.th/th/node/148606