เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ ผู้ก่อตั้ง Design for Disasters เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ ได้เข้ามาให้ความรู้ในงาน TREA TALKS Real Estate 2017

โดย คุณวิภาวี ได้กล่าวถึง การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยที่ผ่าน ๆ มา ทั้งการเกิดแผ่นดินไหว และน้ำท่วม ซึ่งภัยพิบัติทั้งหลายเหล่านี้ เราสามารถวางแผนในการรับมือได้ Design for Disasters คือการรวมกลุ่มของผู้ที่ต้องการป้องกันภัยพิบัติและรับมือกับความเสี่ยงและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

โครงการนี้เป็นการรวมตัวของผู้คนหลากหลายอาชีพ ทั้งสถาปนิก นักออกแบบ และผู้ที่มีความเห็นตรงกันว่า ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เราสามารถรับมือได้ จากการรวบรวมความคิด การวิเคราะห์ วิจัย และการออกแบบที่สร้างสรรค์
การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของ Design for Disasters มีแนวทางการทำงานแบบโมเดลสามเหลี่ยม คือ การมีจิตสำนักที่ดีงาม การนำเอาความรู้และทักษะการรักษาชีวิตรอดจากภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีปัจจัยพื้นฐานที่ยั่งยืน ได้แก่ น้ำ อาหาร การรักษาพยาบาล เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ


ซึ่งคุณวิภาวี ได้พูดคุยถึงโครงการต่าง ๆ ที่เคยจัดทำ โดยไม่แสวงหากำไร จากการร่วมมือกันของหลากหลายภาคส่วนในสังคม โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์บวกกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างแปลงผักลอยน้ำจากโฟมเหลือใช้ ที่สามารถช่วยให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมสามารถดำรงชีวิตได้ เพียงแค่พายเรือออกไปเก็บยอดผักบนแปลง ที่ถือว่าเป็นการรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นตัวทุ่นลอยน้ำ เช่น ขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติก และการสร้างบ้านลอยน้ำ เป็นต้น