นักพัฒนาอสังหาฯ ผู้ประเมินรา่คาที่ดิน ไม่ควรพลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขายอสังหาฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อ-ขายที่ดินต่อไปในอนาคต โดยสามารถดูได้จาก Link ต่อไปนี้

เว็บไซต์ค้นราคาประเมินที่ดิน จากทั่วประเทศ คือ property.treasury.go.th แบ่งเป็น Link ย่อย ๆ ดังนี้

ค้นหาระวางที่ดินทั่วประเทศไทย: dolwms.dol.go.th

ผังเมือง ข้อจำกัดของที่ดิน: land.co.th

โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์: rdsrv2.rd.go.th

หนังสือมอบอำนาจ: dol.go.th (สามารถ download ได้เลย)

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจ: dol.go.th