การออกแบบหอคอยชมเมืองกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างหอคอยแห่งใหม่บนที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดประมาณ 22,000 ตารางเมตร ณ ซอยเจริญนคร 7 เขตคลองสาน ซึ่ง ติดกับโครงการ ICON SIAM เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างจะดำเนินขึ้นภายใต้การควบคุมของ “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” บนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,422 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แบบร่างของหอคอยก็ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอวดโฉมให้ชาวไทยได้ชมหอคอยชิมวิวที่สูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

“หอคอยชมเมืองกรุงเทพมหานคร” จะมีความสูงรวมทั้งสิ้น 459 เมตร ซึ่งเป็นหอคอยชมวิวที่สูงติดอันดับโลกเลยทีเดียว โดยแบบที่ออกมาจะมีลักษณะโครงสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย มีการแบ่งชั้นภายในทั้งสิ้น 24 ชิ้น รวมถึงชั้นใต้ดินจำนวน 2 ชั้น และส่วนฐาน Podium อีก 4 ชั้น ในส่วนของชั้นบนสุดจะเป็นโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งมหาจักรี ที่ประดิษฐานพระบรมรูปของกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ พร้อมแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาทุกๆ ด้าน รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และจุดชมวิวไปในตัว