สืบเนื่องจากเมื่อวัน 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้สร้าง “หอคอยชมเมืองกรุงเทพมหานคร” ดำเนินขึ้นภายใต้การควบคุมของ “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” เพื่อจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาทุก ๆ ด้าน 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติสร้าง “หอคอยชมเมืองกรุงเทพมหานคร” โดยให้มีการดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในขั้นตอนการประมูล หอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มีมูลค่าโครงการ 4,621 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น ค่าการลงทุนก่อสร้าง 4,422 ล้านบาท และเป็นค่าที่ราชพัสดุ 198 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้รับเงินทุนโครงการมาจากเงินทุนของมูลนิธิหอชมเมือง เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงินบริจาคจากภาคเอกชน

หอคอยแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขนาดประมาณ 22,000 ตารางเมตร มีความสูงรวมทั้งสิ้น 459 เมตร เป็นต้นแบบการก่อสร้างอาคารสูงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและความรู้ทางการบริหารจัดการการออกแบบและวิศวกรรมอันล้ำสมัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อเป็นต้นแบบน้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้มาดำเนินโครงการโดยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยและเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งยุค ประกอบกับเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน