บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายสีทาอารในไทยเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดด้านการใช้สีปกป้องพื้นผิวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้น IPO เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจในต่างประเทศ

เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่บริษัท ทีโอเอ เป็นที่หนึ่งในผู้นำทางผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร สารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีโรงงานถึง 3 แห่ง และด้วยประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ TOA จึงได้ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศโดยการเปิดโรงงานในกลุ่มประเทศ AEC อีก 5 แห่ง ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา มีกำลังผลิตรวมประมาณ 88.0 ล้านแกลลอนต่อปี อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการส่งออกและมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งแบบ Retail ที่มี outlet กว่า 177 แห่ง แบบ Modern Trade และตามงานจัดแสดงโครงการต่าง ๆ

TOA ยังผลิตสินค้าที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ Homeowner วิศวะกร และผู้รับเหมาให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะกับลักษณะงาน โดยสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สินค้าประเภท Decorative Paint and Coating Products จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ตั้งแต่เกรดพรีเมี่ยม เกรดมีเดี่ยม และเกรดอีโค ที่มีมากกว่า 114 แบรนด์ และอีกประเภทคือ Non-Decorative Paint and Coating Products ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานสูงอย่างเคมีก่อสร้าง สีและสารเคลือบไม้ และสีกันน้ำ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินค้าอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสภาพตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานในยุคสมัยใหม่ เช่น การนำนวัตกรรมเครื่องผสมสีที่เป็นประโยชน์ต่อร้านค้าในด้านของการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าเพื่อช่วยลดปัญหาการสต๊อกสินค้าไว้มาก และยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องความหลากหลายของสีได้เป็นอย่างดี

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้ TOA มุ่งมั่นที่จะทำการขยายตลาดทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ AEC โดยยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเปิดจำหน่ายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดย TOA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและซึ่งจะมีการเปิดโรงงานใหม่อีก 3 แห่ง ในประเทศอินโดเนเซีย พม่า และกัมพูชา ด้วยแบรนด์ที่เป็นที่จดจำของผู้บริโภค มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด TOA จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยใหม่ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการตลาดได้อย่างเกิดผล