UNStudio โชว์แผนแม่บทสำหรับ “Brainport Smart District” หรือ BSD ซึ่งกำลังถูกพัฒนาที่ย่าน Brandevoort ในเมืองเฮลมอนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากความคิดริเริ่มอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวดัตซ์ ในเรื่องที่อยู่อาศัยของชีวิตคนเมืองในอนาคต แผนนี้ได้ถูกวางในระบบตารางที่สามารถยืดหยุ่นและพัฒนาได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่งต่างจากงานสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม โดยโครงการนี้ใช้วิธีการออกแบบและก่อสร้างไปควบคู่กันทีละขั้นตอน เพื่อให้สร้างความยั่งยืนและเอกลักษณ์ของการอยู่อาศัยอย่างมั่นคง

โครงการยังถูกวางแผนจากข้อมูลเชิงลึกและเทคนิคหลากหลายแง่มุม ทั้งการหมุนเวียน, การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในอนาคต, ความเชื่อมแน่นทางสังคม, สุขภาพ, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยีการขนส่งรูปแบบใหม่ และระบบพลังงานด้วยตนเอง โดยแง่มุมทั้งหมดได้ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งยืน จากการทำงานของ UNStudio ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการและผู้ออกแบบผังเมือง ร่วมกับ Felixx Landscape Architects & Planners-ภูมิสถาปนิก, Metabolic-ผู้ดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Habidatum-ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และ Unsense-ผู้วางกลยุทธ์ข้อมูลและเทคโนโลยี

ในอีก 10 ปีหน้า โครงการ BSD จะพัฒนาบ้านใหม่กว่า 1,500 หลัง พร้อมพื้นที่ทางธุรกิจขนาด 12 เฮคเตอร์ ด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ล่าสุดมาเป็นแกนในการพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งย่านทันสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งด้านพลังงาน, การผลิตอาหาร, ระบบจัดการน้ำ, การจัดการฐานข้อมูล และระบบขนส่งที่ล้ำสมัย

 

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/architecture/unstudio-brainport-smart-district-brandevoort-netherlands-03-01-2019/