กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง 7 จังหวัดเชื่อมต่อเมืองปริมณฑล เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน

ทั้งนี้ นายนพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง เผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร หลังจากนี้จะนำข้อเสนอแนะไปประมวลผลข้อมูลเพื่อวางผังต่อไป โครงการนี้ใช้เวลาดำเนินงาน 2 ปีและจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะประกาศผังใหม่ในปี 2563

เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ถนนสายหลัก-รอง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเพื่อให้มีการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอยต่อสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งขณะนี้ จ.นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟฟ้าและที่อยู่อาศัย โดยเห็นว่าควรเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) อยู่ที่ 3-5:1 ให้ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ และไม่ให้เกิดการใช้ที่ดินแบบกระจุกตัวการ แก้ปัญหาน้ำท่วม การจราจร ซึ่งบริบทเมืองต้องชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล

Source: posttoday