ที่ปรึกษางานก่อสร้างจำเป็นในงานก่อสร้างมากน้อยแค่ไหน

พูดถึงเรื่องงานก่อสร้างนั้น ลักษณะงานก่อสร้างจะต้องมีวิศวกรคอยควบคุม และตรวจสอบระบบงานซึ่งขั้นตอนแรกจะต้องยืนยันเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องและทีมงานวิศวกรรมที่ปรึกษารับผิดชอบ ทำการรองรับรายการที่จะนำเสนอในโอกาสงานก่อสร้าง เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นการก่อสร้างจึงต้องมีวิศวกรเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ

ซึ่งในความเป็นจริงของงานก่อสร้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ จะต้องมีวิศวกรคอยควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกฏหมายในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งปกติในหน้างานก่อสร้างก็จะมีวิศวกรแต่ละสาขาคอยดูแลในการปฏิบัติงานเป็นประจำ

หน้าที่ของวิศวกรให้คำปรึกษาคือ งานหลักๆ จะมีหน้าที่เกี่ยวกับให้คำปรึกษา กำกับดูแลงานก่อสร้างทั้งกระบวนการ เช่น เรื่องการบริหารจัดการ, งบประมาณ, ให้คำแนะนำเมื่อพบปัญหาระหว่างการทำงาน การบริหารเรื่องอุปกรณ์เครื่องจักร การบริหารงานบุคคล การบริหารเงิน บริหารเทคนิคการทำงาน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการร้องขอ

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ยังมีส่วน ที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง ลดต้นทุนได้หลายเรื่อง  เพราะการลดต้นทุนนั้นแฝงอยู่กับการทำงานทุกขั้นตอน ที่ผู้ประกอบการบางรายอาจจะมองไม่เป็น  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัสดุการบริหารแรงงาน และอื่นๆอีกมากมาย

และสุดท้ายเมื่อพูดถึงวงการก่อสร้างของไทยนั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก ถ้าจะเทียบชั้นกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่น้อยหน้าใคร เราสามารถเทียบชั้นกับมาเลเซียและอินโดนีเซียได้อย่างสบาย แต่ถ้าจะแข่งกับประเทศจีนนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องงายนัก อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจ แล้วก็เปิดโอกาสสนับสนุนให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างไทยให้สามารถพัฒนาตัวเอง ไปสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาชาติได้

ขอบคุณ เนื้อหา: นิตยสารข่าวช่าง Contractors’ นิตยสารของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์

ภาพ: https://www.vcatrainingonline.nl/training/proeftoets/

Consultanță tehnica in domeniul constructiilor