ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ์ อาจไม่คุ้นเคยกับงานเขียนภาพลายเส้นของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณชวน หลีกภัย , คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต, คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ด้วยทั้ง 3 ท่านเขียนภาพสเก็ตซ์ลายเส้นเป็นงานอดิเรกหรือเขียนขึ้นในโอกาสที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นจากสิ่งที่ได้พบเห็นและประทับใจ

คุณชวน หลีกภัย เขียนภาพลายเส้นมานานกว่า 50 – 60 ปี จนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในวงการงานศิลปะ เคยรับเชิญให้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆ ในหลายโอกาส บางโอกาส ได้ร่วมกับกลุ่มสถาปนิก ได้พบ ได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ สถาปนิก และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการเขียนภาพลายเส้นนี้กับคุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกผู้รักการเขียนภาพลายเส้นในแนวทางเดียวกัน ทั้งยังได้ปรารภถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดการแสดงภาพเขียนลายเส้นสเก็ตซ์ร่วมกันสักครั้ง กอปรกับในช่วงเวลานั้น คุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติด้านการเขียนภาพสีน้ำมันที่เลื่องชื่อ ได้ใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ในโอกาสที่เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อพบปะกัน และได้เอ่ยปากเชิญชวนให้นำภาพสเก็ตซ์เหล่านี้มาจัดแสดงร่วมกัน คุณจักรพันธุ์ก็ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการภาพเขียนลายเส้นของศิลปิน (กึ่งสมัครเล่น) ทั้ง 3 ท่าน

ทั้งนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และการจัดการต่าง ๆ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สาธารณชนทั่วไปจะได้เห็นผลงานแห่งความประทับใจเหล่านี้ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่าน มีโอกาสได้เห็นเส้นสายของลายเส้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท่าน ทั้งยังจะได้เห็นถึงสุนทรียภาพด้านการสร้างงานศิลปะที่มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของศิลปินอาวุโสทั้ง 3 ท่านอีกด้วย

ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2505

ชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก เมื่อพ.ศ.2535 และสมัยที่สอง เมื่อพ.ศ.2540 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และใช้เวลาเขียนภาพสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก เมื่อมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

ผลงานที่นำมาจัดแสดง

P5060178

(จากซ้ายไปขวา) โกสน เหลืองกุหลาบ บันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554,
โกสน ตรัง บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554, โกสน ตรัง บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

P5060155

2

1

(จากซ้ายไปขวา) นักดนตรีจีน บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542,
นักดนตรีนั่งพักที่ เดลี อินเดีย บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2542 

P5060325

(จากซ้ายไปขวา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542,
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 

1P5060322

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ฟังการอภิปรายเรื่อง “ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในประวัติศาสตร์ไทย” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2533

จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้น ข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2511

เมื่อพ.ศ. 2543 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย ปัจจุบัน ได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดสร้างโรงละครหุ่นกระบอก และใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ของสถานที่ต่าง ๆ ที่ประทับใจ

ผลงานที่นำมาจัดแสดง

P5060224

เขาบายศรี – บ้านโกรกทะนาน ต.เขาแก้วกำปราง จ.จันทบุรี

4

(จากซ้ายไปขวา) บ้านโกรกทะนาน เขาบายศรี จ.จันทบุรี, วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี, บ้านโกรกทะนาน เขาบายศรี จ.จันทบุรี 

5

อ่างเก็บน้ำศาลทราย ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

P5060337

(จากบนลงล่าง) คุ้งวิมาน จ.จันทบุรี, อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

3

(บน ซ้ายและขวา) อ่างเก็บน้ำบึงตาโบ เชิงเขาสระบาป อ.มะขาม จ.จันทบุรี
(ล่าง ซ้ายไปขวา) ปากน้ำแขมหนู จ.จันทบุรีคลองบูชู บ้านเขาบายศรี จ.จันทบุรี

P5060392

(จากซ้ายไปขวา) อ่าวคุ้งกระบน จ.จันทบุรี, เขาบายศรี บ้านโกรกทะนาน ต.เขาแก้ว จ.จันทบุรี,
เตยทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี, อ่าวกระเบน จ.จันทบุรี

P5060407

(จากซ้ายไปขวา) เขาสุกิม จ.จันทบุรี, เขาบายศรี – บ้านโกรกทะนาน จ.จันทบุรี

นิธิ สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาโทสถาปัตยกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2516

เมื่อพ.ศ. 2545 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) คุณนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพ เมื่อพ.ศ. 2555 ปัจจุบัน ใช้เวลาว่างเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก

ผลงานที่นำมาจัดแสดง

1

ต้นจามจุรี จ.กาญจนบุรี

2

ต้นจามจุรี จ.เชียงใหม่

P5060272

บ้านกระจกของฟิลิป จอห์นสัน สหรัฐอเมริกา

3

บ้านกระจกของมีส แวน เดอไฮห์ ประเทศสเปน

P5060352

โบสถ์ที่ออกแบบโดย เลอ คอร์บูชิเยร์ ที่เมืองรองช็องป์

4

วัดที่่ออกแบบโดย ทาดาโอะ ทันโด

P5060292

หมู่บ้าน 12 ปันนา ประเทศจีน

P5060412

นิทรรศการสามสายลายเส้น จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น.-21.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)